Missie en Visie

Missie en Visie

Marieke Demmers, 46 jaar, is opgeleid tot paraveterinair en heeft 15 jaar met veel plezier gewerkt met dieren. Zij is begonnen als 17-jarige bij dierenpension Tussenwijck en van daar uit verder gegroeid tot paraveterinair op de spoedkliniek voor dieren in Amsterdam. Tevens is zij in het bezit van een BHV diploma. Marieke heeft daarnaast een eigen bedrijf gehad, gespecialiseerd in het geven van kinderfeestjes, genaamd “Toeters en Bellen”.
Trudy Kok, 48 jaar, opleiding HBO AP/PB, heeft 8 jaar gewerkt als regiomanager bij Kinderopvang Humanitas. In het bezit van een BHV diploma.

Samen zijn wij 4 jaar geleden gestart met het ontwikkelen van een kinderboerderij in de wijk Saendelft. We hadden voor ogen dat het een kinderboerderij moest zijn, waarbij dieren vrij kunnen rondlopen, het bezoeken van de kinderboerderij laagdrempelig moet zijn en waar (groot)ouders samen met hun kinderen kunnen genieten van de dieren, de natuur en de gemoedelijke sfeer. In april 2014 hebben wij onze duren geopend. Vanaf de eerste dag hebben wij een enorm aantal bezoekers mogen verwelkomen. Niet alleen uit Saendelft, maar uit de gehele Zaanstreek en omstreken. De Bonte Belevenis is een unieke plek geworden waar kinderen en volwassenen in contact kunnen komen met allerlei boerderijdieren. Daarnaast organiseert de boerderij veel leuke en leerzame activiteiten voor inwoners uit de Zaanstreek en omgeving. Jaarlijks wordt de kinderboerderij ruim 20.000 keer bezocht.

De kinderboerderij wordt beheerd door de twee eigenaren, ondersteund door een kleine groep vrijwilligers en stagiares. Hierbij zijn de volgende instanties betrokken:

 • OPDC (stagiaires speciaal onderwijs)
 • De Brug (stagiaires speciaal onderwijs)
 • Stichting Odion (dagbesteding verstandelijk beperkten)
 • Snuffelstages Trias en Clusius College
 • Vaste vrijwilligers
 • Maatschappelijke stages
 • Stichting Doe een Wens
 • Stichting Opkikker
 • Crisisopvang Krommenie (we vangen kinderen op die in Krommenie in de crisis opvang geplaatst zijn)

De kinderboerderij ontvangt geen subsidie.

Faciliteiten:

 • - Theehuis
 • - 5 toiletten
 • - Overdekte speelruimte/zandbak
 • - Tractor
 • - Ponydorp
 • - Kinderboerderij
 • - Avonturenpark en speelweide
 • - Binnenruimte voor educatie/kinderfeestjes enz

Openingstijden
Het hele jaar van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.30 uur.
Gesloten: eerste kerstdag, nieuwjaarsdag

In de vakanties zijn wij ook op dinsdag open!

Toegang
Om de laagdrempeligheid en toegankelijkheid te bevorderen heffen wij geen entree, zodat alle mensen met diverse inkomens, ongeacht leeftijd, achtergrond ras of geloof kunnen genieten van onze kinderboerderij.

Missie
Het beheren en exploiteren van een kinderboerderij en ponydorp waarbij kinderen en volwassenen uit de regio op een recreatieve en educatieve manier in aanraking kunnen komen met landbouwhuisdieren om een respectvolle houding ten aanzien hiervan te stimuleren. De interactie tussen bezoeker en dier staat hierbij centraal.

Een maatschappelijke rol vertolken met een aantrekkelijke en goed onderhouden locatie die aan bezoekers de mogelijkheid biedt om te recreëren en met elkaar in contact te komen op een vrijblijvende en laagdrempelige wijze in een ontspannen omgeving.
Een voorbeeldfunctie zijn richting publiek aangaande het houden en verzorgen van dieren. De gezondheid en welzijn van de dieren staat hierbij centraal.
Een duidelijke en heldere educatieve functie ten aanzien van de bezoekers ongeacht leeftijd, achtergrond geloof en ras.

We vervullen een sociale en maatschappelijke functie om respectvol contact tussen mens en dier te stimuleren, maar ook mens versus mens.

Plan
Het plan is om kinderen en volwassenen op een verantwoorde en educatieve manier kennis te laten maken met dieren. Vanuit deze ideologie zijn wij gestart en dat heeft geresulteerd in de opzet van een kinderboerderij en ponydorp in de omgeving van de ruime, grote nieuwbouwwijk Saendelft e.o.
De boerderij is begonnen met het opknappen van het terrein aan de Vaartdijk in Assendelft. We hebben het terrein aangekocht omdat het Bestemmingsplan aangeeft dat deze strook de bestemming RECREATIE heeft en daar heeft de Bonte Belevenis een fantastische invulling aangegeven. Ook in combinatie met de volkstuinen, die bij ons een grote rol spelen in educatie voor scholen en het verwerken van de producten in ons theehuis.

Gestart met (gekregen en zelf aangeschafte) geiten, kippen, schapen, een gans, konijnen, hamsters, cavia’s, potlammetjes, varkentjes, vogels, pony’s en ezels. Deze dieren zijn geselecteerd op hun aaibaarheid, leven niet in kleine hokken, maar kunnen vrij rondlopen op de boerderij en hebben daar de ruimte.

Hierdoor is het ook voor kinderen veel eenvoudiger de dieren echt aan te raken, te knuffelen, te poetsen en te rijden op een pony. Het rijden op een pony geeft een kind zelfvertrouwen, biedt reflectie (het is geen machine) en biedt aan heel veel kinderen een uitdaging , ze leren grenzen aangeven (wat durf ik wel en wat (nog) niet. Pony’s hebben geen oordeel, plakken geen etiketten op en de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het verzorgen van een dier. Ook leren ze teleurstellingen incasseren: een pony reageert op hun emotie en die spiegel kunnen kinderen heel goed gebruiken tijdens het opgroeien in deze harde wereld. Kinderen worden weerbaar, sterker en krijgen zelfvertrouwen.

Hoofddoelstelling
De kinderboerderij heeft de volgende hoofddoelstellingen:

Educatie:
De kinderboerderij stelt inwoners van de gemeente Zaanstad en buurtgemeentes (regio), maatschappelijke organisaties, scholen, (groot)ouders/begeleiders/verzorgers in staat om kinderen, jongeren, maar ook volwassenen kennis te laten maken en te informeren over de verzorging van de aanwezige dieren en planten op de kinderboerderij teneinde affiniteit, waardering en respect hiervoor te stimuleren.

Recreatie en sociaal maatschappelijk:
De kinderboerderij biedt bezoekers de gelegenheid tot een vrijblijvende en laagdrempelige wijze van recreatie en ontspanning door middel van de aanwezige dieren, planten, faciliteiten en activiteiten en fungeert daarbij tevens als groene ontmoetingsplaats voor de wijk en de regio.
Educatief:
- Voorlichting geven over de dieren en hun verzorging aan bezoekers, zowel door middel van bebording als mondeling.
- Educatieve activiteiten aanbieden, zoals educatieve speurtochten, kabouterpad (in aanleg), rondleidingen, kinderfeestjes (onderdeel meehelpen) , themadagen, knuffeluurtjes en dreumesochtenden
- Voorlichting geven over duurzaamheid en hierin zelf een voorbeeld vormen (bijv. ophalen apparaten in het kader van het Wecycleproject)

Recreatief en sociaal maatschappelijk:
- Het regelmatig aanbieden van activiteiten geschikt voor kinderen vanaf 0 tot circa 12 jaar.
- Het aanbieden van activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.
- Het aanbieden van faciliteiten voor recreatief gebruik, waaronder speeltuin, kantine.

Therapeutisch/ ondersteunend:
- Het bieden van plaats voor vrijwilligerswerk in het kader van re-integratie en soortgelijke trajecten.
- Het (beperkt) aanbieden van plekken voor mensen met een beperking, mits goede begeleiding gegarandeerd kan worden. Hierover hebben wij contact met Odion.
- Het aanbieden en verzorgen van knuffel-ochtenden
Leerplekken :
- Het bieden van een stageplaatsen voor leerlingen van het vakgericht onderwijs ( VMBO en MBO dierverzorging.
- Het bieden van leerplekken voor leerlingen van het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs.

2.4 Doelgroepen
Bezoeker:
- Kinderen van alle leeftijden en hun (groot) ouders/verzorgers/begeleiders
- Leerlingen van basisscholen, kinderen van PSZ/ KDV/ BSO (groepen)
- Leerlingen van vervolgopleidingen (LBO- MBO – HBO)
- Ouderen uit verpleeghuizen/ verzorgingshuizen
- Iedereen met een beperking (zowel geestelijk als lichamelijk)
- Bezoekers van Stichting Opkikker en Stichting Doe een Wens (samenwerkingsverband)

Vrijwilliger:
- Jongeren, volwassenen en ouderen in de rol van vrijwilliger . Met name de vrijwillige “pubers”, kinderen tussen de 12 en 16 jaar die ons dagelijks bijstaan in de verzorging en begeleiding van de pony’s en de kleine kinderen die komen ponyrijden. Deze jong-volwassenen hangen niet op straat, maar blijven in contact met dieren, mensen en leren de verantwoordelijkheid van vrijwilligerswerk in de vorm van begeleiding en verzorging.
- Mensen met een lichte geestelijke beperking
- Stagiaires van diverse (groen)opleidingen.
- we vangen kinderen op uit de crisisopvang in Krommenie.

Stagiaires
Naast de vrijwilligers zijn er circa 2 stagiaires per week werkzaam (doordeweekse dagen, buiten schoolvakanties). De stagiaires zijn afkomstig van verschillende groenopleidingen (VMBO en MBO), en het praktijkonderwijs (De Brug en het OPDC) en incidenteel HBO opleidingen middels gerichte stageopdrachten. Daarnaast voeren diverse leerlingen van de middelbare school hun maatschappelijke stage uit op de kinderboerderij (meestal in de weekenden, tijdens vakanties en bij grote activiteiten).
.
Vrijwilligers
Onder vrijwilliger wordt verstaan: Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor een organisatie of een instelling zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsvergoeding ontvangt. Ook stagiaires vallen hieronder. Er is geen sprake van een arbeidscontract. Wel wordt er een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

Veterinaire zorg.
De preventieve zorg voor dierwelzijn, diergezondheid, huisvesting en voer wordt maandelijks door de dierenarts geleverd. Maandelijks wordt er ¼ dagdeel geïnvesteerd in educatieve professionalisering van medewerkers door de dierenarts. Een kinderboerderij wordt jaarlijks bezocht door duizenden bezoekers die in meer of mindere mate kennis hebben van dieren. De toegang voor publiek zorgt ervoor dat een kinderboerderij een verantwoorde en veilige omgeving moet zijn. Tevens heeft het een voorbeeldfunctie voor de manier waarop met dieren omgegaan moet worden. Het streven is om gezamenlijk de kwaliteit van kinderboerderijen naar een hoger niveau te brengen. Wij hebben een samenwerkingsverband met Dierenartsenpraktijk Stad en Land.

3.7 Toekomst perspectief
Als we onze doelstelling optimaal willen realiseren moeten we ernaar streven om de populatie en de diversiteit van onze dieren uit te breiden op de huidige locatie. We zien een fantastische mogelijkheid binnen de Gemeente om onze doelstelling zowel educatief als sociaal-maatschappelijk te realiseren. Financieel kunnen zowel kinderboerderij als Gemeente hier de handen ineen slaan Gebruik makend van de kennis en de personele bezetting van de kinderboerderij kan de educatieve functie van de kinderboerderij een nog hoger level krijgen.

Daarnaast wil de kinderboerderij het educatieve karakter meer gaan uitlichten door leskisten en excursies te organiseren voor scholen en groepen kinderen.
Ook willen wij graag uitbreiden met een natuurlijke speeltuin en een kabouterpad.
Vanuit het maatschappelijke en sociale perspectief zijn we op zoek gegaan naar een mogelijkheid om binnen de omheining van de kinderboerderij een ruimte te scheppen waar kinderen, ouderen, scholen, buurtbewoners en stadsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Binnen deze ruimte zijn er mogelijkheden om cursussen, workshops en andere bijeenkomsten te houden.

De toekomstplannen wat educatie betreft gaan zo mogelijk nog verder. Workshops aanbieden. Minimoestuintjes voor scholen, boer-en boerinnendiploma introduceren. Knuffelochtenden voor dementerende bejaarden op locatie. Kinderfeestjes organiseren, pannenkoekfeesten voor de buurtbewoners en voor groepen bezoekers van bejaarden- en verzorgingstehuizen.

We willen deze toekomstplannen realiseren vanwege de unieke locatie, de visie van de kinderboerderij en vanwege onze maatschappelijke, educatieve en sociale functie binnen de gemeente.

5.22 Eisen aan vrijwilligers
- Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
- De vrijwilliger ondersteunt de missie, visie en doelstellingen van de kinderboerderij.
- De vrijwilliger beschikt over de vaardigheden en eisen zoals genoemd in de profielomschrijving bij de desbetreffende taak (zie bijlage 4).
- De vrijwilliger voert zijn taken met passend enthousiasme uit, is vriendelijk naar andere vrijwilligers, medewerkers en bezoekers.
- De vrijwilliger gaat rustig en respectvol met dieren om.
- De vrijwilliger werkt volgens protocollen en instructies en houdt zich hieraan, zodat werkzaamheden op een veilige, hygiënische en verantwoorde wijze worden uitgevoerd.
- De vrijwilliger is bereid tot samenwerking en overleg.
- De vrijwilliger levert een VOG aan, indien dit wordt verzocht.

De vrijwilliger heeft de verantwoordelijkheid voor de basisverzorging van de dieren (voeren, water geven, uitmesten en vegen), veiligheid van het publiek. Zij houden toezicht op het terrein en zijn gastheer van de kinderboerderij.

Huisregels
Voor de bezoekers zijn zogenaamde ‘boerderijregels’ opgesteld. Via het infobord bij de ingang en de website worden bezoekers van deze regels op de hoogte gesteld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn via de informatiemap op de hoogte van deze regels. Bij overtreding worden bezoekers hierop aangesproken.
Informatieborden
Op verschillende plaatsen zijn informatieborden te vinden waarin preventief waarschuwingen aangegeven worden. Op het hek is een klein infobord met algemene informatie. Op het terrein bevindt zich een groot infobord met aankondigingen van activiteiten en nieuwsberichten. Waar nodig worden informatieborden geplaatst, zoals de borden ‘niet voeren’ en ‘waarschuwingsbord’ zwangere vrouwen bij de dierverblijven. Op diverse plaatsen zijn ook borden met educatieve teksten te vinden.

TOP